Υποτροφία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ» 2022-2023

Υποτροφία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ» 2022-2023

ActionAid Hellas
xorigisi_giannis_zachariou
Vagelis Tatsis_ActionAid
xorigisi_giannis_zachariou

Η ActionAid για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου συναδέλφου, εθελοντή και υποστηρικτή της Γιάννη Ζαχαρίου έχει καθιερώσει από το 2018 ομώνυμη ετήσια υποτροφία για να στηρίξει τις προσπάθειες παιδιών που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον υπηρετώντας τις αξίες για τις οποίες ο Γιάννης εργάστηκε με πάθος: την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη, την εθελοντική προσφορά, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθεί από το Κέντρο μία (1) τουλάχιστον υποτροφία σε παιδιά και εφήβους με σκοπό την κάλυψη των διδάκτρων για την παρακολούθηση μαθημάτων ενός εξωσχολικού προγράμματος σε προχωρημένο επίπεδο (π.χ. ξένη γλώσσα, μουσικό όργανο, κ.λπ.) το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά στην πρόοδο του υποτρόφου / των υποτρόφων.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός (1) προγράμματος στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με συμμετοχή που ξεπερνά το 75% των συνολικών μαθημάτων / εργαστηρίων.

2. Ηλικία έως 18 ετών.

3. Αποδεδειγμένη επιτυχημένη παρακολούθηση του αντικειμένου (ξένη γλώσσα, μουσικό όργανο ή άλλο) για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση υποτροφίας. Η επιτυχής παρακολούθηση αποδεικνύεται με βεβαίωση του εκπαιδευτικού ή άλλου φορέα για την πρόοδο, το κίνητρο, τη συνεπή παρακολούθηση και τις επιδόσεις του παιδιού / εφήβου για τις σπουδές του υποψηφίου υποτρόφου.

4. Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας είναι έως 1.000 ευρώ. Η υποτροφία είναι δυνατόν να διαμοιραστεί σε περισσότερους από έναν υποτρόφους. Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2022-2023 ή με την έναρξη εντός του 2023 των σχετικών μαθημάτων ή σπουδών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η υποτροφία θα δοθεί με την κάλυψη των διδάκτρων απευθείας από την ActionAid μετά από βεβαίωση του φορέα υλοποίησης για την επιτυχή παρακολούθηση εκ μέρους του υποτρόφου και όχι ως χρηματικό ποσό καταβληθέν στον υπότροφο.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά προηγούμενης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος) για τη χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα από 30 Μαΐου έως και 1 Αυγούστου 2022 στο Κέντρο της ActionΑid στην Αθήνα, Πέτρας 93, στον Κολωνό. Η ενημέρωση για την επιλογή υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2022.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για το παιδί.
2. Βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος για την προηγούμενη φοίτηση του παιδιού και το επίπεδο, τις επιδόσεις, την πρόοδο και το κίνητρο του παιδιού σε κλειστό φάκελο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρότερη παρακολούθηση θα πρέπει να δίνεται επαρκής αιτιολόγηση για την χορήγηση της υποτροφίας. Επίσης, πληροφορίες για το ύψος καταβολής των διδάκτρων και τη συχνότητα αυτής.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή θα επιλέξει ανάλογα με την αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας και τη σημασία του εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόοδο του παιδιού/ εφήβου. Κατά τη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλέσει τους γονείς / κηδεμόνες για διευκρινιστική συζήτηση. Ακόμα μπορεί να καλεί προς ενημέρωσή της τους γονείς ή κηδεμόνες του υποτρόφου / των υποτρόφων για την πορεία των σπουδών του παιδιού τους ή του κηδεμονευόμενού τους καθ’ όλο το διάστημα για το οποίο θα χορηγείται αυτή.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μη χορηγήσει υποτροφία αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατάλληλες για το σκοπό που χορηγούνται. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν κατά την κρίση της παύουν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη χορηγία σε περίπτωση ελλιπούς φοίτησης του υποτρόφου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Τέλος, μπορεί να επικοινωνεί με τον φορέα υλοποίησης του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος τόσο για την τακτοποίηση των διδάκτρων όσο και για ενημέρωσή της σχετικά με την πορεία σπουδών των υποτρόφων.

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά προηγούμενης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος) για τη χορήγηση των υποτροφιών υποβάλλονται κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα, Πέτρας 93, στον Κολωνό.

Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική. Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν υποβάλλονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην προκήρυξη διαδικασία ή/και είναι εκπρόθεσμες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή που έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο λόγο αποτελούμενη από τους: Άννα Ζωάκου - Head of Programs, Αννέζα Βιδάκη – Head of Supporter Relations και Μαρία Καραϊσάρογλου – Community Centre Manager. Κάθε αίτηση αξιολογείται με βάση: [1] οικονομικά κριτήρια (εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου από το τρέχον έτος), [2] κοινωνικά κριτήρια (μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι γονείς, γονείς ή τέκνα με αναπηρία, ιστορικό κακοποίησης κ.α.), [3] επίδοση υποψηφίου υποτρόφου, [4] συνέπεια υποψηφίου υποτρόφου.

Η Επιτροπή επιλέγει ανάλογα με την αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας και τη σημασία του εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόοδο του παιδιού/ εφήβου. Κατά τη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλέσει τους γονείς / κηδεμόνες για διευκρινιστική συζήτηση. Ακόμα μπορεί να καλεί προς ενημέρωσή της τους γονείς ή κηδεμόνες του υποτρόφου / των υποτρόφων για την πορεία των σπουδών του παιδιού τους ή του κηδεμονευόμενού τους καθ’ όλο το διάστημα για το οποίο θα χορηγείται αυτή.

Η επιλογή του υποτρόφου / των υποτρόφων γίνεται κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου και ο/η υπότροφος ή οι υπότροφοι ανακοινώνονται την τελευταία εβδομάδα του μηνός Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής πρέπει να περιλαμβάνει και δύο επιλαχόντες. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τους επιλαχόντες.

Ο/Η υπότροφος ή οι υπότροφοι ενημερώνονται τηλεφωνικώς για την έγκριση της υποτροφίας τους. Το Κέντρο υποχρεούται να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της επιλογής αναρτώντας το σε εμφανές σημείο στον χώρο της υποδοχής του.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο εγγράφως και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις γίνονται δεκτές από τους υπαλλήλους υποδοχής του Κέντρου και από κανέναν άλλο.

Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα μίας (1) εβδομάδας από τη λήξη προθεσμίας άσκησής των και τα τελικά αποτελέσματα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί έως την επίσημη έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

ΠΟΣΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας είναι έως 1.000 ευρώ και η ισχύς της ένα ακαδημαϊκό έτος. Η υποτροφία είναι δυνατόν να διαμοιραστεί σε περισσότερους από έναν υποτρόφους. Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς ή με την έναρξη των σχετικών μαθημάτων ή σπουδών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η υποτροφία καταβάλλεται με την κάλυψη των διδάκτρων απευθείας από την ActionAid μετά από βεβαίωση του φορέα υλοποίησης για την επιτυχή παρακολούθηση εκ μέρους του υποτρόφου και όχι ως χρηματικό ποσό καταβληθέν στον υπότροφο.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μη χορηγήσει υποτροφία αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατάλληλες για το σκοπό που χορηγούνται. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν κατά την κρίση της παύουν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη χορηγία σε περίπτωση ελλιπούς φοίτησης του υποτρόφου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Τέλος, μπορεί να επικοινωνεί με τον φορέα υλοποίησης του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος τόσο για την τακτοποίηση των διδάκτρων όσο και για ενημέρωσή της σχετικά με την πορεία σπουδών του υποτρόφου / των υποτρόφων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ActionAid διαχειρίζεται με τον πλέον ασφαλή τρόπο, το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων που υποβάλλονται στο πλαίσιο αξιολόγησης αίτησης ενδιαφέροντος για την εν λόγω υποτροφία αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Όλα τα σχετικά έγγραφα καταστρέφονται ασφαλώς μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο έγινε χρήση της υποτροφίας με μέριμνα των υπαλλήλων υποδοχής του Κέντρου.

 

Σχετικά άρθρα