Κοινωνική Υπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά με κοινωνικά και προνοιακά ζητήματα και βρίσκουν λύσεις στις καθημερινές τους ανάγκες.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου εστιάζουν στον άνθρωπο, καταρτίζοντας πλάνο δράσης και παρακολουθώντας εξατομικευμένα την πορεία της κάθε περίπτωσης.