Αct45: Οι 45+ στο επίκεντρο της Ευρώπης

Το Αct45 είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει ως στόχο να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εργοδότες και εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ανέργων 45 και άνω που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή έχουν βασικές ελλείψεις σε ψηφιακές δεξιότητες.
Με βάση ερευνητικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας βρίσκονται στις λιγότερο εκπαιδευμένες μερίδες του πληθυσμού σε κάθε κράτος-μέλος. Επίσης, περίπου το 60% των 74 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο ή δεν έχουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες είναι πάνω από 45 χρονών. Ο πληθυσμός αυτός παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη δυσκολία στο να συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις ωστόσο, είναι και αυτός που χρειάζεται περισσότερο τη δια βίου μάθηση.
Αναζητώντας λύσεις, πέντε οργανώσεις από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, και τη Βουλγαρία ενώνονται για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να αναδείξει λύσεις που αντιμετωπίζουν ολιστικά το πρόβλημα. Αυτές οι χώρες-εταίροι έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η κοινοπραξία αποτελείται από την Actionaid Hellas, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, την RETE, την SZREDA και την οργάνωση Action Against Hunger.

Κύριοι στόχοι μας είναι:

  1. Δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, εργοδοτών, εμπορικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών φορέων που θα προωθήσουν την απασχολησιμότητα ανέργων 45 και άνω που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο ή δεν έχουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες.
  2. Προσαρμογή και δημιουργία πολιτικών πρακτικών που θα ενθαρρύνουν την ομάδα-στόχο να συμμετέχει στις εκπαιδεύσεις.
  3. Δημιουργία κινήτρων και στρατηγικών δέσμευσης για ανέργους με χαμηλές δεξιότητες, με σκοπό τη συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις και την προώθηση της κοινωνικο-εργασιακής τους ένταξης.

Κατά την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μεταξύ των οργανώσεων, των εργοδοτών, των εμπορικών επιμελητηρίων και των φορέων κατάρτισης που θα προωθήσουν την απασχολησιμότητα της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα δημιουργήσουμε έναν οδηγό στον οποίο θα παρουσιάζεται η μεθοδολογία μας, τα εργαλεία και η έρευνα, για να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε και άλλες οργανώσεις να υιοθετήσουν το πρόγραμμα. Επιπλέον, θα συλλέξουμε και θα διαδώσουμε καλύτερες πρακτικές, ενώ παράλληλα, θα σχεδιάσουμε και θα προωθήσουμε κατευθυντήριες γραμμές για εργοδότες, ώστε να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες κατάρτισης.

Συνεργάτες:
Η Actionaid Hellas είναι θυγατρική της Actionaid International στην Ελλάδα. Έχει εμπειρία στην ενδυνάμωση ευάλωτων πληθυσμών, παρέχοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και εκπαιδεύσεις σε βασικές δεξιότητες.
Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιστημονική τεκμηρίωση για τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και εκπαιδεύσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα.
Η Action Against Hunger είναι μια μεγάλη οργάνωση στην Ισπανία που εργάζεται πάνω στην ενδυνάμωση, την εκπαίδευση/ κατάρτιση και την απασχολησιμότητα ευάλωτων ατόμων σε 10 διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Η ΜΚΟ RETE είναι ένα οργανισμός στην Ιταλία που ασχολείται με την κοινωνική και εργασιακή ένταξη μη προνομιούχων ατόμων παρέχοντας μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων προσαρμοσμένα σε ηλικιωμένους με χαμηλές δεξιότητες
Η Περιφερειακή Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης της Stara Zagora συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις, τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας.
Η Συνομοσπονδία Δανών Εργοδοτών αντιπροσωπεύει 14 οργανώσεις εργοδοτών και έχει 28.000 ιδιωτικές εταιρείες, ως μέλη.

Μάθετε περισσότερα εδώ.